https://www.high-endrolex.com/12 Kulturní památka

Kulturní památka

Objekty ZH Tlumačov jsou významnou technickou památkou svého druhu, dochovanou přibližně v podobě z počátku 20. století, tj. z doby úpravy původního hospodářského dvora z 18. století na hřebčinec.

Zanedbatelnou není ani skutečnost, že památka slouží svému účelu kontinuálně od svého založení až po současnost.

Drobné rušivé stavební úpravy budov hřebčince (např. výměna oken za nevhodná plastová okna) nemají nezvratný charakter, tj. jejich rehabilitace je možná. V ZH Tlumačov se dochovaly autentické konstrukce, celkově neporušené dispozice i účelových a architektonických detailů a proto vyžadovala systematickou památkovou ochranu celého areálu.

Nadnárodní význam tohoto uceleného areálu spočívá i v autentickém dochování kvalitních a technicky nesmírně zajímavých konstrukcí a detailů z 1. poloviny 20. století, kdy hřebčinec plnil zásadní poslání centrálního hřebčince pro Moravu.

Tlumačovský hřebčinec představuje poměrně velký komplex obdélného půdorysu tvořený jedno až dvoupodlažními objekty, seskupenými v symetricky rozvinuté, pravidelné dispozici kolem dvou rozměrných nádvoří. Před hlavním, dvoupodlažním západním křídlem je situována parkově upravená plocha, tvořící vstupní předprostor celého areálu a současně oddělující komplex hřebčince od ulice Dolní. Na hlavní budovu, jejíž centrální část je patrová, navazují symetricky dlouhá, podélná křídla navazují dále dvě obytné budovy 
a v zadní části je areál uzavřen dlouhou budovou stájí, rovnoběžnou se vstupním (hlavním) křídlem. Budovy ZH Tlumačov obsahují významné pozůstatky patrně vrcholně barokního dvora, tvořícího dnes západní část areálu.

Západní budova tohoto dvora zůstala dodnes celistvě dochována, včetně původní, pozdějšími adaptacemi málo pozměněné dispozice a některých klenebních konstrukcí. Mladší úpravy, provedené v 19. století, jsou čitelné zejména při severním a jižním obvodu dvora. Přestavba, realizována ve třetím desetiletí 20. století, poté co se Tlumačov v roce 1925 stal sídlem Zemského hřebčince, výstavbou symetricky uspořádaných provozních budov a stájí ve východní části poměrně citlivě rozvinula původní, pozdně barokní dispozici
a starší i nově budované objekty doplnila střídmým, ale kvalitním architektonickým tvaroslovím.

Celý areál ZH Tlumačov spolu s významnými budovami byl vyhlášen 15. července 2011 kulturní památkou. Současný stav areálu je využíván pro původní účel (hřebčinec).

 Zobrazit rozhodnutí o prohlášení kulturní památkou

 Zobrazit rozhodnutí o objektu ředitelské vily

https://www.high-endrolex.com/12
logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz